• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Legals Categories

1676 Results Found in Legals Sort 

Estate of the late VIJA TAILEFERT BEAUMONT (NEE SCHERZER), died on 22 November 2015, Id. No. 700813 0046 08 5, of 21 Coronata Street, Stellenbosch, married to BRIAN STEPHEN BEAUMONT, born on 17 November 1964, Id. No. 641117 5087 08 2, (Estate No. 1466/2016) The Amended First and Final Liquidation and Distribution Account in the above estate will lie for inspection at the Offices of the Master of the High Court, Cape Town and the Magistrate, Magistrate Court, Stellenbosch, for twenty one (21) days from date of publication hereof. FNB FIDUCIARY (PTY) LTD, PO Box 27511, Greenacres 6057. (10881978)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Western Cape
 
Estate of the late WILHELMINA ANTHONY, died on 17 June 2017, Id. No. 470203 0096 08 2, of 78 Orleans Ave, New Orleans, Paarl, Cape Town 7646, married in community of property to JOHANNES ANTHONY, born on 05 January 1944, Id. No. 440105 5087 08 0, (Estate No. 012242/2017) The First and Final Liquidation and Distribution Account in the above estate will lie for inspection at the offices of the Master of the High Court, Cape Town and the Magistrate, Paarl, for twenty one (21) days from date of publication hereof. FNB FIDUCIARY (PTY) LTD, PO Box 135, Cape Town 8000 (10882706)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Western Cape
 
ESTATE of the late: HARRIS: JOYCE ELEANOR, I.D No: 400127 0420 080, date of birth: 1940/01/27, date of death: 2017/10/08. Last address: 46A Monte Carlo Drive, Centurion Residential and Golf Estate, Centurion. Master's Office, Pretoria. Estate No: 016413/2017. All persons having claims against the abovementioned Estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. Dated on this 15th day of March 2018. LEONARD ATTORNEYS (AGENT) No 5 LGL, Energy House 197 Smit Street Fairland Randburg 2030 Tel: 084 411 1009 (10883294)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
ESTATE of the late: MENTZ: CHRISTIAAN ALBRECHT, I.D No: 300609 5076 083, date of death: 13 August 2015. Last address: 260 Gloudina Avenue, Murrayfield, Pretoria. Estate No: 013868/2015. The First and Final Liquidation and Distribution Account in the above Estate will lie for inspection at the offices of the Master of the High Court, Durban and at the offices of the Magistrate at Pretoria for a period of three weeks from the date of publication hereof. Dated at Westville this 12th day of March 2018. MORRIS FULLER, WILLIAMS INC Attorneys/Agent 1 Knightbridge 16 Westville Road Westville 3629 (10878744)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
ESTATE of the late: MUTLE: CAXION KINGSLEY JONES, I.D No: 500424 5694 085, date of birth: 1950/04/24, date of death: 2016/10/11, surviving spouse: DOLLY YVONNE MUTLE, I.D. No: 550704 0749 086, date of birth: 1955/07/04. Last address: 23 Waterkoedoe, Theresa Park Ext 2, Pretoria 0155. Master's Office, Pretoria. Estate No: 018082/2016. All persons having claims against the abovementioned Estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. Dated on this 14th day of March 2018. HENDRIX KEORAPETSE MUTLE 23 Waterkoedoe Theresa Park Ext 2 Pretoria 0155 Email: sheriffpta@wol.co.za Tel: (012) 3206576 (10880570)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION Notice is hereby given that application has been made to the eThekwini Municipality in terms of the Kwazulu Natal Planning and Development Act, 2008 (Act 6 of 2008) read in conjuction with the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (Act 16 of 2013) for : REZONING OF LAND KNOWN AS ERF 622 CATO MANOR SITUATED AT 142 QUEEN ELIZABETH AVENUE FROM SPECIAL RESIDENTIAL 900 TO INTERMEDIATE RESIDENTIAL. APPLICANTS DETAILS : SIBONGISENI MABONGI NGEMA & THEMBELANI NGEMA, A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the offices of the Land Use Management Branch. Members of the public are invited to lodge written comments by hand with, Land Use Management Branch, Ground Floor, 166 KE Masinga Road, Durban, or by registered post to P O Box 680, Durban, 4000 or by Fax to 031-3117859, or by email to Mlungisi.Ncayiyana@durban.gov.za by 26TH APRIL 2018. Should you fail to lodge or forward comments by the said date, you will be disqualified from further participating in the process (Central Regional Office, Tel : 031-3117291.
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION Isaziso sokufakwa kwesicelo kumasipala we Theku ngokwe sahluko 7 we eThekwini Municipality Planning and Land Use Management By-Law, 2016 esimayalana ne : (i) To consolidate Portions 35 (of 1) and 36 (of 1) of Erf 645 Duiker Fontein, to form proposed Portion 64 of Erf 645 Duiker Fontein, measuring 1858m2 in extent;(ii) To amend the Durban Town Planning Scheme (Durban North Area) by rezoning proposed Portion 64 of Erf 645 Duiker Fontein from Maisonette 900 to a Transition Office ZoneETHOLAKALAKWA NOMBOLO : 262 and 264 Blackburn Road, Durban North Ikhophi yalesisichibiyelo esihlongozwayo sivulelekile ukuhlolwa yilawo malunga omphakathi afisa ukubeka uvo lwano angakwenza lokhu, kusukela ngehora lesi- 08h00 and 12h30 ngoMsombuluko kuya kuLweSihlanu (ngaphandle kwamaholidi), emaHhovisi akwa- Maspala ase : Central Region Land Use Management Branch 166 KE Masinga Road, Durban from 23 March 2018. Amalunga omphakathi ayamenywa ukufaka uvo lwawo ngemibhalo ungakaduli umhlaka 10 May 2018 ngalezindlela ezilandelayo : 1. Ngesandla kuma Hhovisi akwa Maspala : Central Region, Land Use Management Branch, Ground Floor, 166 KE Masinga Road, Durban, noma ngeposi ku P.O. Box 680, Durban, 4000, noma isikhahlamezi ku 031-311 7859, noma nge i-meyili ibhekiswe ku Thulisiwe.Mthembu@durban.gov.za. Inombolo yocingo ema Hhovisni akwa Maspala ase Central Region Land Use Management Office, Tel : 031-3228537. Futhi 2. Kumfaki Scelo : BDT Investments cc & K2016470522 (South Africa) (Pty) Ltd represented by Elliott Duckworth Associates cc, P. O. Box 20431 Durban North, 4016 Tel : 031 - 564 9310 Fax : 086 547 5294 seassoc@iafrica.com Note : Uma ungakwazanga ukufaka uvo lwakho kuzekushaye usuku olubhaliwe ngenhla, ngeke uvunyelwe ukuba yinxenye yaloluhlelo.
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
ETHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION Kukhishwa isaziso sokuthi kufakwe isicelo eMkhandlwini ngokomthetho waKwaZulu?Natal wokuHlela neNtuthuko wonyaka wezinkulungwane ezimbili neminyaka eyisishiyagalombili (2008), (Isigatshana sesiThupha (6) sika 2008), kanye nomthetho we Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (Act No. 16 of 2013) ukuze. KUTHOLAKALE IMVUME YOKUCHIBIYELA UHLELO LWENDAWO YASE CATO MANOR NGAPHANSI KOHLELO LWETHEKU: Isiza : ERF 622 CATO MANOR Inombolo yomgwaqo : 142 QUEEN ELIZABETH AVENUE Kusuka : SPECIAL RESIDENTIAL 900 Kuya : INTERMEDIATE RESIDENTIAL Imininingwane yalesisichibiyelo esihlongozwayo avulelekile ukuhlolwa ehhovisi le Town Planning eliku 166 KE Masinga (Old Fort Road) Road, ngezikhathi zokusebenza. (Kusuka ku 08:00 kuya ku 12:30), kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Noma yimuphi umuntu othintekayo ngalesi sichibiyelo esihlongozwayo angathumela izikhalazo zakhe kumbe imibono yakhe ebhalwe phansi maqondana nalokhu ku Head (Development Management and Planning) (Attention : Regional Co-ordinator : (LUMS ? Central), P O Box 680, Durban, 4000, engakadluli umhla zi 26 April 2018. Mlungisi Ncayiyana (Central Region Office, Telephone 031 311 7291). Amalungu omphakathi ayamenywa ukuba bafake imibono ebhalwe ngesandla kuMxhumanisi wesifunda Land Use Management Branch, Ground Floor, 166 KE Masinga Road, Durban, noma imibono ingathunyelwa kulelikheli eliqophiwe P. O. Box nombolo 680, Durban, 4000, mona ngesikhahlamezi kunombolo 031 311 7859, noma ngemeyili ethi Mlungisi.Ncayiyana@durban.gov.za
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
eTHEKWINI MUNICIPALITY CENTRAL REGION Notice is hereby given that a combined application for consolidation and rezoning has been made to the eThekwini Municipality in terms of Chapter 7 of the eThekwini Municipality Planning and Land Use Management By Law, 2016 for the following: (i) To consolidate Portions 35 (of 1) and 36 (of 1) of Erf 645 Duiker Fontein, to form proposed Portion 64 of Erf 645 Duiker Fontein, measuring 1858m2 in extent;(ii) To amend the Durban Town Planning Scheme (Durban North Area) by rezoning proposed Portion 64 of Erf 645 Duiker Fontein from Maisonette 900 to a Transition Office ZoneSITUATED AT : 262 and 264 Blackburn Road, Durban North A copy of the application and its accompanying documents will be open for inspection by interested members of the public between the hours of 08h00 and 12h30 Mondays to Fridays (excluding Public Holidays) at the eThekwini Municipal offices, Central Region, Land Use Management Branch 166 KE Masinga Road, Durban from 23 March 2018. Members of the public are invited to lodge written objections by no later than 10 May 2018 as follows : 1. By hand to the Regional Co-ordinator : Central Region, Land Use Management Branch, Ground Floor, 166 KE Masinga Road, Durban, or by registered post to P. O. Box 680, Durban, 4000, or by Fax to (031) 311 7859, or by email to : Thulisiwe.Mthembu@durban.gov.za. Central Region Land Use Management Office Tel : 031 - 322 8537.AND 2. The applicant: BDT Investments cc & K2016470522 (South Africa) (Pty) Ltd represented by Elliott Duckworth Associates P O Box 20431 DURBAN NORTH, 4016 Tel : (031) 564 9310 Fax : 086 547 5294 seassoc@iafrica.com NOTE : Should you fail to lodge or forward objections to both parties by the said date your objection will be invalid.
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
FINK J. G. ESTATE OF THE LATE FINK: JOSEPH GEOFFREY. ESTATE NO: 30652/2014, I.D. NO: 291028 5052 088, LAST ADDRESS: 23 FIFTH AVENUE, HIGHLANDS NORTH, 2192. MAGISTRATE'S OFFICE: PRETORI MASTERS OFFICE FOR INSPECTION. MASTER'S OFFICE: PRETORIA In terms of Section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. DH LEVINE & ASSOCIATES INCORPORATED P O BOX 46160 ORANGE GROVE, 21191 TEL: (010)003 7822) (STAR 10886894)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
FORM 1 APPOINTMENT OF TRUSTEES AND LIQUIDATORS AND PROOF OF CLAIM IN SEQUESTRATED ESTATES OR COMPANIES BEING WOUND UP Pursuant to Sections 40(3), 56(3) and 77 of the Insolvency Act, 1936 and Sections 339, 366, 375 (5)(b) and 402 of the Companies Act, 1973, notice is hereby given that the persons mentioned below have been appointed trustees or liquotators, as the case may be, and the persons indebted to the Estates or companies are required to pay their debts to them forthwith unless otherwise indicated. * Estate Number: T3604/16 * Insolvent Estate or Company in Liquidation: IN LIQUIDATION. * Full name of Estate/Company: PYRAMID CLOTHING CC. * ID Number(s) or Company Registration Number: 2000/044889/23. * Name of Trustee or Liquidator: WILMA FLORENCE LANGSON. * Address of Trustee or Liquidator: 23 RALSTON ROAD, FERNGLEN, PORT ELIZABETH. * Date of meeting: 2018 03-28. * Time: 10:00. * Place of meeting: MASTER OF THE NORTH GAUTENG HIGH COURT: PRETORIA. * Advertiser Name: LANGSON & ASSOCIATES ATTORNEYS, 23 Ralston Road, Fernglen, Port Elizabeth. Email: richard@wlangson.co.za. Tel: (041) 3642997 (10882921)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
GARDNER E. E. ESTATE OF THE LATE GARDNER: ELVIN EUNICE, ESTATE NO: 027382/2016, PROVINCE: GAUTENG, I.D. NO: 280326 0037 08 5, LAST ADDRESS: 29 WATERVAL VILLAGE, 3RD STREET, FLORIDA GLEN, ROODEPOORT MAGISTRATE'S OFFICE: ROODEPOORT MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG In terms of section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the estates specified below will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date specified or from the date of publication hereof, whichever may be the later, and at the offices of the Masters of the High Court and Magistrates as stated. Should no objection thereto be lodged with the Masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. BOTHA & ASSOCIATES PO BOX 1546 STRUBENSVALLEY, 1735 TEL: (011) 475 5911 (STAR 10887367)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
GAUTENG GAMBLING ACT, 1995 APPLICATION FOR A GAMING MACHINE LICENSE Notice is hereby given that: l Jayesh Govan, trading as Mr. Bar, situated at 130 President Street and Helen Joseph Street, in the district of Johannesburg; l Terence Michael Tracey, trading as Mimmo's Rock Cottage, situated at Shop 2, Rock Cottage Centre, Randburg, in the district of Johannesburg; l MS De PE Sousa, trading as Polana Restaurant, situated at 21A Klein Street, in the district of Johannesburg; l Amagents Restaurant CC, trading as Amagents Tavern, situated at Erf 239 of the Farm Rietfontein 63 IR, 40 Kraft Road, Elandsfontein, in the district of Germiston; l China Zhang Trading CC, Trading as Carlo Restaurant, situated No. 279 Prinsloo Street, in the district of Tshwane; l Secams Properties, trading as Ollies Pub & Grill, situated at Erf 950 and 266 Main Road, Welverdiend, in the district of West Rand; l Armando Francisco Goncalves, trading as Alpeka Tavern, situated at Erf 145, 59 McIntyre Street, Jeppestown, in the district of Johannesburg; l Marelize Albrecht, trading as Shooters Pub, situated at Erf No. 4002, 67 Edward Avenue, Westonaria, in the district of West Rand. Intends submitting an application to the Gauteng Gambling Board for Site Operators License for Limited Payout Machines at the above mentioned sites. The above applications will be open for public inspection at the offices of the board from the 30 March 2018. Attention is directed to the provisions of Section 20 of the Gauteng Gambling Act, 1995, which makes provision for the lodging of written representations in respect of the application. Written representations should be lodged with the Chief Executive Officer, Gauteng Gambling Board, Private Bag X15, Bramley, 2018, within one month from 30 March 2018. Such representations shall contain at least the following: (a) the name of the applicant to which representations relate;(b) the ground or grounds on which representations are made;(c) The name, address, telephone and fax number of the person submitting the representations;(d)Whether the person submitting the representations requests the board to determine that such person's identity may not be divulged and the grounds for such request; and(e) Whether or not they wish to make oral representations at the hearing of the application.(STAR 10885317)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
GAYMANS L. W. C. ESTATE OF THE LATE GAYMANS: LEONARD WILLEM CAREL. ESTATE NO: 7582/2017, PROVINCE: GAUTENG, I.D. NO: 390323 5071 083, LAST ADDRESS: 139 CLULEE ROAD, LINBRO PARK, GAUTENG. MASTER'S OFFICE: MARSHALLTOWN In terms of Section 35 (5) of the Administration of Estates Act, No. 66 of 1965, notice is hereby given that copies of the Liquidation and Distribution Accounts (FIRST AND FINAL) in the Estate specified above, will be open for the inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days from the date of the publication hereof, at the Office of the Master of the High Court, , and at the Magistrate's Office, . Should no objection thereto be lodged with the Master during the specified period, the Executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. DELGARDO VELOSA KENWORTHY & ASSOCIATES UNIT A MAYFAIR CNR OASIS LANE & CENTURY WAY CENTURY CITY TEL: 021 671 5384 (STAR 10884051)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
GORVY R. A. ESTATE OF THE LATE GORVY: RHONA ADELE, ESTATE NO: 020038/2016, I.D. NO: 210807 0043 08 7, DATE OF DEATH: 13 07-2016, LAST ADDRESS: 26 ROYAL HOUGHTON, 22 THIRD STREET, HOUGHTON The FIRST AND FINAL Liquidation and Distribution Account in this estate will be open for inspection for a period of 21 days from 23 MARCH 2018 at the office of the Master of the High Court Johannesburg and the Magistrate's Office, RANDBURG P J Shapiro as nominee of NFB Financial Services (Pty) Ltd, C/O NFB FINANCIAL BROKERS GAUTENG NFB HOUSE 108 ALBERTYN AVENUE WIERDA VALLEY SANDTON, 2196 TEL: (011) 895-8000 FAX: (011) 784-8831 (STAR 10882839)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
HILL P. B. ESTATE OF THE LATE HILL: PATRICIA BRONWEN, ESTATE NO: 017771/2017, PROVINCE: GAUTENG, DATE OF BIRTH: 1924 01-20, I.D. NO: 240120 0001 08 7, LAST ADDRESS: 33 COPEY AVENUE, ELTON HILL, 2193, DATE OF DEATH: 2017-02-03, MASTER'S OFFICE: JOHANNESBURG All persons having claims against the above mentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. EASSURE CONSULTING (PTY) LTD P.O. Box 6430 Meyersdal, 1447 Tel: 083-635-1700 (STAR 10882828)
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
Gauteng
 
In the Estate of the late: IZAK ZIRK DELPORT, Identity number: 450324 5014 088 Date of death: 30 JANUARY 2018 Address: 22 BEVERLEY DRIVE, HATTON ESTATE, PINETOWN Surving Spouse: N/A. Id No: N/A. ESTATE NO: 02389/2018 DBN CREDITORS and DEBTORS in the above Estate are hereby required to file their claims with and pay debts to the undersigned within 30 days from the date of publication hereof. Dated at GILLITS this 13 day of MARCH 2018 Attorneys/ Agents: Lingenfelder Attorneys, 7 Gillitts Office Park, 2 Roger Place, Gillitts, Tel: 031 767 0059 lingenfelderlaw@gmail.com
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late: LYDIA RUTH GREYLING, Identity number: 260208 0010 086 Date of death: 24 NOVEMBER 2017 Address: 82 FLAME LILLY PARK, STELLA ROAD, MALVERN Surving Spouse: N/A. Id No: N/A. ESTATE NO: 016759/2017 DBN CREDITORS and DEBTORS in the above Estate are hereby required to file their claims with and pay debts to the undersigned within 30 days from the date of publication hereof. Dated at GILLITS this 13 day of MARCH 2018 Attorneys/ Agents Lingenfelder Attorneys, 7 Gillitts Office Park, 2 Roger Place, Gillitts, Tel: 031 767 0059 lingenfelderlaw@gmail.com
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late : WILMA KRUGER, ID No : 380607 0024 085. Date of Death : 21st January 2017. Address : 404 Parkview, 17 Boscombe Place, Marine Parade, Durban. Estate No : 002748/2017 The AMENDED FIRST & FINAL LIQUIDATION & DISTRIBUTION ACCOUNT in the above Estate will lie for inspection at the office of the Master of the High Court, Durban, (and at the office of the Magistrate at Durban), for a period of three weeks from the date of publication hereof. DATED AT PINETOWN this 12th day of March 2018. Johan Kruger and Associates 20 Lauth Road, Manors, Pinetown, 3610 Email: jk1@johankrugerand associates.co.za Tel : 031 7096300
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late : MFANISENI MLABA, Date of Birth : 1949 05-19, Date of Death : 2017-05-03. ID NO : 490519 5610 080. Address : Emacekane Area, Empangeni. Date of Death : 2017-05-03. Estate No : 015782/2017.Master's Office : DURBANAll persons having claims against the under mentioned Estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. Dated at Eshowe this 12th March 2018. NGOBESE & ASSOCIATESAttorneys for ExecutorPO BOX 1412ESHOWE, 3815Tel:035 474 5083mvngobese@gmail.com
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late : ZAMOKWAKHE MTHETHWA, Date of Birth : 1975 01-01, Date of Death : 2013-07-09. ID NO : 750101 6372 088. Address : Kwampungose Traditional Council. Surviving Spouse : THABISILE SIPHOKUHLE MTHWETHWA, Date of Birth : 1979-12-22, ID No : 791222 2029 083. Estate No : 25893/2014. Master's Office : DURBANAll persons having claims against the under mentioned Estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. Dated at Eshowe this 12th March 2018. NGOBESE & ASSOCIATESAttorneys for ExecutorPO BOX 1412ESHOWE, 3815Tel:035 474 5083mvngobese@gmail.com
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
IN THE ESTATE of the Late: NGWENYA CYPRIAN BONGANI, Id. No: 541109 5472 084, Date of Birth: 1954/11/09 , Date of death 2017/08/17. Estate No. 007893/2017 PMB The First & Final Liquidation & Distribution Account will lie for inspection at Dannhauser Magistrate Court and the office of the Master of the High Court, Pietermaritzburg for a period of 21 (Twenty one) days from the date of publication (23rd March 2018). Dated at Newcastle this 8th day of MARCH 2018 SIBISI & MPUNGOSE ATTORNEYS INC 53 Harding Street Shop No. 8 Po Box 772 Newcastle, 2940. Tel: 034 3121599 Fax: 034-3121469 PO Box 4349, Madadeni sibisimpungoseattorneys@telkomsa.net
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late BONGA FREEMAN MSOMI, Id. No. 690801 5435 082, Date of death : 26 February 2009. Address : 3303 Utalagu Close, Lovu, Winkelspruit. Surviving Spouse : JABULISILE PRIMROSE MSOMI, ID No : 700918 0597 084. ESTATE NO 3121/2009 The FIRST & FINAL Account in the above Estate will lie for inspection at the office of the Master of the High Court DURBAN and at the office of the Magistrate at DURBAN) for a period of three weeks from the date of publication hereof. Dated at PRETORIA this 15th Day of March 2018. Attorneys / Agents HEIN BENADE RORICH WOLMARANS & LUDERITZ INC. EQUITY PARK, 257 BROOKLYN ROAD, BROOKLYN, PRETORIA.
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late JOHANNES ARNOLDUS NICOLAS GREYLING, ID No : 250202 5020 085, Date of Birth : 02/02/1925, Date of Death: 16 September 2017 of 408 Eden Crescent, 23 Sol Harris Crescent, North Beach, Durban, ESTATE NO. 008078/2017. NOTICE IS HEREBY GIVEN that the FIRST AND FINAL LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT in the above Estate will lie for inspection at the office of the Master of the High Court PIETERMARITZBURG and the Magistrate's Court DURBAN, for a period of twenty one (21) days as from date of publication hereof. Dated at PIETERMARITZBURG this 14 th day of MARCH 2018. PRICEWATERHOUSECOOPERS Executor's Agent Address : P O Box 13884 CASCADES, 3202
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 
In the Estate of the late SABITHA MEERSINGH, ID No : 490213 0104 089, Date of Death : 12 July 2011. Address : 9 Lilac Street, Stanger Manor, Stanger. Estate No : 17969/2011 DBN. The FIRST and FINAL LIQUIDATION and DISTRIBUTION Account in the above Estate will lie for inspection at the office of the Master of the High Court, DURBAN (and at the office of the Magistrate at KWADUKUZA) for a period of three weeks from the date of publication hereof. Dated at KWADUKUZA this 10th day of March 2018. KISOON RAMASIR & ASSOCIATES Suite 6, First Floor, Jangnoor Centre, 62 Hullet Street, Stanger, 4450
Save This Listing
Listed
Fri 23-03-2018
KZN
 

← Previous 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →